logo

Regulamin sklepu internetowego transcomm

 

Regulamin sklepu internetowego TRANSCOMM obowiązujący od 25.12.2014r.

 

§ 1.

Wstęp

1. Sklep internetowy TRANSCOMM dostępny pod adresem: http://transcomm.plprowadzony jest przez TransComm Aleksander Pawlukiewicz, ul. Zakopiańska 21, 05-091 Ząbki  wpisany do CEIDG, NIP: 966-064-36-48, REGON: 050149306.

2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: TRANSCOMM, ul. Zakopiańska 21, 05-091 Ząbki;  telefonicznie: 22 435-80-98 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@transcomm.pl.

3. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

 

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Klient loguje się do swojego konta za pomocą ustalonego loginu (ciąg znaków identyfikujących Klienta spośród pozostałych klientów) i hasła (ciąg znaków niezbędny do uwierzytelnienia, czyli jednoznacznej identyfikacji i weryfikacji tożsamości Klienta w Sklepie);

Klient w dowolnym momencie może poprosić o usunięcie jego adresu z newslettera (lub konta) - wiąże się to z całkowitym usunięciem konta w sklepie wraz z jego wszystkimi danymi. W celu ponownego zakupu w przyszłości, należy założyć konto jeszcze raz.

Kurier – Poczta Polska oraz firma kurierska DPD dostarczający na zlecenie Sprzedawcy zakupione w Sklepie Produkty;

Produkt – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;

Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego TRANSCOMM;

Sklep - platforma e-commerce TRANSCOMM, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Produkty do sprzedaży drogą elektroniczną;

Sklep stacjonarny TRANSCOMM – sklep stacjonarny Sprzedawcy znajdujący się pod adresem ul. Zakopiańska 21, 05-091 Ząbki k.Warszawy, w którym możliwa jest realizacja usługi dostawy i odbioru osobistego Produktów, a także dokonywanie zwrotów (odstąpienie od Umowy Sprzedaży) lub reklamacji Produktów zamówionych w Sklepie;

Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z ramach Sklepu;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§ 3.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin, będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady korzystania ze Sklepu.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem pl10/teksty9/regulamin_sklepu_internetowego_transcomm   oraz mogą pobrać Regulamin w formie pliku .PDF i sporządzić jego wydruk.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach Sklepu;

- warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

- zasady zawierania Umów Sprzedaży Produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja Konta Klienta oraz złożenie Zamówienia przez Klienta wymaga potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwi Klientowi złożenie Zamówienia.

5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 

§ 4.

Zasady korzystania ze Sklepu

1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto Klienta, w którym gromadzone są dane osobowe oraz informacje o Kliencie dotyczące jego Zamówień składanych w Sklepie. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Rejestracja” dostępną na stronie internetowej Sklepu. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta w formularzu rejestracyjnym Konta Klienta danych osobowych wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz potwierdzenie przez Klienta (za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box) zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.). Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta (za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box), jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych.

3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

 

§ 5.

Składanie oraz realizacja Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez złożenie przez Klienta Zamówienia:

- on-line, za pośrednictwem platformy Sklepu, dostępnej w sposób ciągły 7 dni w tygodniu;

- telefonicznie, pod nr 22 435 80 98 / 607 422 048, o którym mowa w § 1 ust.2 niniejszego Regulaminu; 

2. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu zostały podzielone według producentów na kategorie i podkategorie. Poszczególnych pozycji można szukać korzystając z wyszukiwarki produktów, wpisując nazwę lub numer katalogowy, można również wpisywać przedziały cenowe (np. do 200). W tym miejscu, chcielibyśmy zaznaczyć, że wyszukiwanie przez numer katalogowy jest najskuteczniejszą metodą , ponieważ eliminuje występowanie błędów w składanym zamówieniu.

3. Przy każdym produkcie umieszczona jest ikonka z informacją o danym modelu, tzn:

- "dostępny" - oznacza, że model jest dostępny i można go zamówić

- "w oczekiwaniu" - oznacza, że model jest już zamówiony i czekamy na jego dostawę

- "na zamówienie" - oznacza, że model jest niedostępny w tej chwili. W takiej sytuacji można zadzwonić do Sklepu lub wysłać maila z pytaniem, czy można taki model zamówić. Postaramy się odpowiedzieć na każde takie zapytanie.

- ikonka "zapowiedź" na niebieskim tle - oznacza, że model ten jest w zapowiedziach (nowość) na dany miesiąc i ma się dopiero ukazać.  Takie modele można już zamawiać (i tym samym rezerwować), a realizacja takiego zamówienia nastąpi w momencie ukazania się danego produktu w sprzedaży tj. kiedy zmieni się ikonka na "dostępny". Procedura zakupu zapowiedzi jest podobna jak w przypadku produktów już dostępnych. UWAGA: ceny "zapowiedzi" mogą ulec zmianie w momencie pojawienia się tych modeli w sprzedaży. Ceną wiążącą będzie zawsze cena z dnia, w którym dany produkt trafi do sprzedaży tj. kiedy zmieni się status na "dostępny"            

- ikonka "nowość" na czerwonym tle - oznacza, że ten model jest nowością. 

Może się zdarzyć tak, że modele oznaczone jako "dostępne" są już sprzedane, a informacja na stronie nie została jeszcze zaktualizowana. Z góry przepraszamy za taka sytuację, ale wynika to stąd, że aktualizacja taka nie jest przeprowadzana codziennie. W takiej sytuacji wyślemy do Państwa informację mailem o dostępności danego modelu.

Specjalizujemy się w sprzedaży modeli gotowych, które mamy na stanie.  Zawsze można do nas zadzwonić lub wysłać  e-mail z zapytaniem, czy dany model jest w chwili obecnej dostępny.

4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy dokonać wyboru Produktów podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty dostępne na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka Sklepu.

5. Do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” i potwierdzenia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, korygowania błędów oraz zakresu wybranych Produktów.

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

- przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, producent, numer katalogowy, ilość);

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);

- wybranej metody płatności;

- sposobu i adresu dostawy Produktów;

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji i potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Sklepu oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ważne: status widoczny w pierwszym e-mailu to: "W oczekiwaniu na potwierdzienie dostępności". Dopiero kolejna wiadomość będzie potwierdzeniem, czy wszystkie zamówione produkty są aktualnie dostępne wraz z nowym statusem: "Gotowe, czeka na płatność".

W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). Prosimy zwracać uwagę na komentarz Sklepu do określonego statutu - mogą się tam pojawić ważne informacje lub pytania.

9. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail ze statusem:

- “Gotowe, czeka na płatność” w przypadku wybrania formy płatności przedpłata/przelew

- “Realizowane” w przypadku wybrania formy zapłaty przy odbiorze/za pobraniem;

UWAGA!

Prosimy nie wysyłać przelewu (przy wybraniu przedpłaty na konto) przed otrzymaniem od nas wiadomości, w której będzie widoczny status: "gotowe, czeka na płatność". Jest to wiadomość, która potwierdza, że Państwa zamówienie jest w 100 % kompletne i czeka na wysyłkę. Ikona "dostępny" przy modelu jest informacyjna i może się zdarzyć, że model oznaczony jako "dostępny" jest już wyprzedany (bardzo rzadkie przypadki, ale mogą wystąpić).

 

10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

- podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

- braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;

- nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;

- obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę;

11.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówień opisanych w § 5 ust. 11 Regulaminu, w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed anulowaniem Zamówienia skontaktować się z Klientem celem jego potwierdzenia.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku odnotowania braku przelewu na koncie Sprzedającego po 7 dniach od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 10 Regulaminu.

Jeśli są jakieś chwilowe problemy z płatnością lub z odbiorem osobistym - prosimy o wiadomość lub kontakt telefoniczny. Pomoże to w uniknięcu nieprzyjemnych sytuacji dla obydwu stron.

 

§ 6.

Ceny

Wszystkie ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, który stanowi dowód zakupu.

Faktury VAT są wystawiane wyłącznie instytucjom i wystawiane są tylko na wyraźne życzenie kupującego (firmy).

WAŻNE! Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
Jeśli Państwo chcą otrzymać fakturę za zakup na dane swojej firmy, to Sprzedający będzie mógł ją wystawić tylko wtedy, gdy w trakcie wypełniania Formularza dostawy i płatności podasz NIP i dane swojej firmy. Oznacza to, że NIE BĘDZIE możliwości wystawienia faktury w późniejszym czasie - tylko przy składaniu zamówienia z podanym i poprawnym  numerem NIP.

§ 7.

Dostawa oraz formy płatności

1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.

2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówione Produkty:

- przedpłatą przed wydaniem Produktów Klientowi – w formie przelewu na wskazane konto bankowe przez Sprzedającego.

- płatnością online poprzez Przelewy24

Płatność online zawsze realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24. W finalizacji zamówienia po wybraniu przycisku „Płatność Online” Klient zostaje przekierowany do strony serwisu Przelewy24, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność szybkim przelewem bankowym.

Uwaga! 
Nie wysyłamy maila z informacją, że zmieniło się konto do wpłaty.

- w momencie odbioru Produktów przez Klienta: gotówką do rąk Kuriera, w przypadku dostawy Produktów za pośrednictwem usługi „za pobraniem”;

3. Koszty dostawy Produktów określone są jak poniżej:

- za pośrednictwem Poczty Polskiej - zawsze priorytetem:

a.) za pobraniem - koszt : 21 zł + wartość zamówienia

b.) przedpłata na konto - koszt : 16 zł + wartość zamówienia, po przesłaniu na konto pełnej wartości zamówienia wraz z kosztami następuje wysłanie zamówienia.

UWAGA - paczki za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są dwa razy w tygodniu (dni robocze): WTOREK oraz PIĄTEK

- Firmą kurierską DPD:

a.) przedpłata na konto - koszt: 14 zł + wartość zamówienia (po przesłaniu na konto pełnej wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki następuje wysłanie zamówienia.)

b.) za pobraniem - koszt: 19 zł + wartość zamówienia (cała kwota zostanie pobrana przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki)

paczki wysyłane codziennie w dni robocze i dostarczane w godzinach 9.00-17.00.

4. Sprzedawca pokrywa koszty transportu w przypadku, gdy zamówienie jest na minimum 500 zł lub większe - w całości (w przypadku przedpłaty na konto) lub doliczamy 5 zł gdy przesyłka jest "za pobraniem" (płatność przy odbiorze). Wysyłki realizowane są za pośrednictwem kuriera DPD.

WAŻNE. Na specjalne życzenie Klienta paczkę o wartości powyżej 500 zł możemy wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale taką informację prosimy koniecznie podać w uwagach do zamówienia lub skontaktować się z nami osobiście.

5. Koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.

6. Powyższe zasady oraz ceny przesyłek dotyczą wyłącznie zamówień, które są dostarczane na terenie Polski. 

7. Termin realizacji dostawy z opcją “za pobraniem” wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania Klientowi potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu.

Termin realizacji dostawy przy wyborze z opcją “przelew/przedpłata” wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia pełnej kwoty przelewu na konto bankowe Sprzedającego.

8. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

9. W przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia zamówienia, Kurier podejmie dwie kolejne próby dostarczenia przesyłki z Zamówieniem.

 

§ 8.

Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klientowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni.

2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktów lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż Kurier weszła w posiadanie Produktów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę pod adresem: TRANSCOMM ul. Zakopiańska 21, 05-091 Ząbki (z sugerowanym dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

6. Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.

8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: TRANSCOMM ul. Zakopiańska 21, 05-091 Ząbki (z sugerowanym dopiskiem „ZWROT”). Do zwrotu powinien być dołączony oryginalny paragon sprzedaży.

9. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9.

Reklamacje dotyczące Produktów

1.  Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego Produktu do Sklepu na adres: TRANSCOMM, ul. Zakopiańska 21, 05-091 Ząbki (z dopiskiem: „REKLAMACJA”). Do reklamowanego Produktu prosimy dołączyć dowód zakupu (np. kopię paragonu lub faktury VAT) oraz opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania Klienta przewidzianego w ramach rękojmi.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

 

§ 10.

Warunki świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub

b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne

i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: TRANSCOMM, ul. Zakopiańska 21, 05-091 Ząbki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@transcomm.pl

 

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się 
w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

 

Załącznik nr 1

 

................................................                                                 ......................, dn. ................................................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

TRANSCOMM 

ul. Zakopiańska 21

05-091 Ząbki

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy/zamówienia nr ...........………….zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty……………zł (słownie………………………………………..)

Przelewem bankowym na numer konta:……………………………………………..

 

 

 

..............................

   podpis Klienta